Ideoloģija

ģenerālis Pēteris Radziņš
"Visā dabā katrs stāds, katrs kustonis aizstāv savu būtību līdz beidzamam un nekad nepārvēršas par otru. Cilvēcē ir diedelnieks vienīgais, kurš negrib būt par to, kas viņš ir, lūdz katru pēc Dieva dāvanām. Visi citi cilvēki paši sev sagādā visu, ko Dievs ir dāvinājis. Tādēļ arī diedelnieks ir tā tauta, kura negrib aizstāvēt savu būtību, un tādai tautai ir jāmirst un jāpazūd. Katra tauta, kura sevi atzīst un ciena kā tautu, arī aizstāvēs sevi līdz beidzamam, tā neatļaus svešiniekiem atņemt savas dabas bagātības, tā nepaliks par svešinieku kalpu un pēc tam nepāries pavisam svešniecībā, nozūdot kā atsevišķa tauta."
ģenerālis Pēteris Radziņš

Nacionālisma definīcija:

Nacionālisms ir no dabiskām tautu pašnoteikšanās tiesībām izrietošs pasaules uzskats (ideoloģija), kas par galveno tiesību subjektu uzlūko tautu un uzskata, ka šīs tautas vēsturiski apdzīvotajā teritorijā tās tiesības ir primāras un prevalējošas pār jebkurām citām tiesībām.

Tautas definīcija:

Tauta ir cilvēku grupa ar kopīgu ģenētisko izcelsmi, vēsturisko pieredzi, apdzīvotu teritoriju, kultūras savdabību un no visa minētā izrietošu pašidentifikāciju un kopības sajūtu.

Latviešu definīcija:

Latviešu tauta ir tie baltu un līvu pēcteči, kuru dzimtas saknes paaudžu paaudzēs sniedzas Latvijas zemes vēsturiskajos novados, kuru senči, dzīvojot šai zemē, aktīvi un pasīvi piedalījušies latviešu etnoģenēzē, izveidojuši savu nacionālu valsti, līdz ar to nesot un nododot nākamajām latviešu paaudzēm kopīgo kolektīvo atmiņu, kultūru, valodu un dzīvesziņu, atzīstot sevi par latviešiem.

Nacionālā Savienība "Taisnīgums" iestājas:

Par nacionālu, latvisku latviešu valsti.
Pret multikulturālismu, internacionālismu un bezdzimtenes kosmopolītismu.

Par latviešu nacionālās identitātes aizsardzību.

Pret etniski un kulturāli svešu vai jebkuru uzspiestu imigrantu ieceļošanu un sveštautiešu uzkundzēšanos.

Par etniski un kulturāli viendabīgu valsti ar stabilu latviešu vairākumu.

Pret Latvijas pilsonības piešķiršanu latviešu tautai nelojāliem cilvēkiem un uzturēšanās atļauju tirdzniecību.

Par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.
Pret rusifikācijas turpināšanos.

Par patiesi neatkarīgu Latviju. 
Par Baltijas vienotību un Baltijas-Melnās jūras savienību.
Pret Maskavas, Briseles un Vašingtonas globālistu diktātu.

Par tradicionālajām vērtībām un stiprām ģimenēm.

Pret perversiju un patoloģiju propagandu, agresīvo homoseksuālismu, feminismu un seksuālo visatļautību.

Par sabiedrību, kurā valda ideālisms, sabiedriskā aktivitāte latviešu solidaritāte

Pret egoismu, alkatību, apātiju, un vienpusēji materiālistisko domāšanu.

Par sociāli taisnīgu labklājības valsti.

Pret laupītājkapitālismu un internacionālo augļotāju kundzību.

Par cilvēka cienīgām algām, pensijām un taisnīgu nodokļu sistēmu.

Pret sociālo nevienlīdzību, netaisnību un sistēmu, kas kalpo tikai bagātajiem.

Par drošu Latviju ar stipru armiju NATO ietvaros, vispārēju militāru apmācību un apbruņotu tautu.
Pret gļēvulību un noziedzīgi vieglprātīgu attieksmi valsts aizsardzības jautājumos.

Par valsts vienmērīgu attīstību.

Pret varas un ekonomikas koncentrēšanos Rīgā.

 
Par Latvijas lauku atdzimšanu un stiprām mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām.
Pret jaunu muižu veidošanos, industriālo lauksaimniecību, Latvijas zemes un mežu izpārdošanu ārvalstniekiem.