pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Ogres novadā iedzīvotāji tiek aicināti parakstīties, lai rosinātu sabiedrisko apspriešanu pret iespēju pilsētā nometināt imigrantus

Sagatavota un iesniegta prasība Ogres novada pašvaldībai ar aicinājumu rīkot sabiedrisko apspriešanu, kurā iedzīvotājiem būtu iespēja paust savu viedokli par imigrantu iespējamu izvietošanu Ogres novada (pilsētas un pagastu) teritorijā.Lai iesniegumam būtu lielāks spēks zem tā viena kalendārā meneša laikā tiks vākti iedzīvotāju paraksti.Ikvienu interesentu, kurš vēlas parakstīties, un jo sevišķi palīdzēt parakstu vākšanā, aicinām sazināties pa tālruni: 26085026, e-pastu: taisnigums@gmail.com. Informācija pieejama arī  arī sociālajos tīklos.


 iesniegums
 par  nepieciešamību noskaidrot iedzīvotāju viedokli
par imigrantu izvietošanu Ogres novada teritorijā.


Ministru kabinets, bez Saeimas un Latvijas tautas akcepta, pakļaujoties ārējam spiedienam, klaji nedemokrātiskā veidā plāno izvietot Latvijas teritorijā lielu daudzumu imigrantu, kas nelegāli iekļuvuši Eiropas Savienības teritorijā. Imigrantus plānots nometināt dažādu Latvijas pašvaldību teritorijās. Citu valstu pieredze rāda, ka Eiropiešiem svešu izcelsmju kultūru un reliģiju pārstāvju masu ieceļošana rada sekojošas problēmas:
- Noziedzība un drošības riski. Imigrantu skaita pieaugums būtiski palielina noziedzības līmeni, piemēram, Itālijā, kur imigrantu īpatsvars ir tikai 7%, viņu veikto izvarošanas noziegumu īpatsvars ir 40%. Norvēģijā aptuveni 90% no visiem ar izvarošanu saistīto noziegumu veic Āfrikas izcelsmes imigranti. Būtiski pieaug ar vardarbību un narkotikām saistītie noziegumi. Imigranti ierodas no vietām, kur, valdot islāma reliģijas dogmātiem un dzīvojot nežēlīgas sociālās vides apstākļos, priekšstats par cilvēka dzīvības vērtību, īpašuma neaizskaramību un sievietes tiesībām ir izveidojies radikāli atšķirīgs no Latvijā pieņemtā.
- Terorisma draudi. Līdzšinējie dažādu Eiropas valstu drošības dienestu pārstāvji atzinuši, ka uzdodoties par bēgļiem, Eiropā iekļūst ar starptautiskajām teroristu organizācijām, tādām kā „Islāma valsts”, saistītas personas. Eiropā jau ir notikuši asiņaini terora akti, kas prasījuši cilvēku upurus, un kurus īstenojuši radikālā islāma ideju sekotāji, kas piekritējus rekrutē Eiropā ieceļojušo musulmaņu vidū.
- Latvijas iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas, latviešu kultūras un tradīciju apdraudējums. Latvija ir Eiropas Savienības valsts, kas pēdējā gadsimta laikā piedzīvojusi visdramatiskākās etniskā sastāva izmaiņas. Uzspiesta imigrācijas rezultātā latvieši savā valstī ir tikai 62% no kopējā iedzīvotāju skaita. Jauns imigrantu pieplūdums šajā situācijā tikai pasliktinās latviešu stāvokli. Līdzšinējā Latvijas pieredze rāda, ka mums ir problēmas ar padomju laikā ieceļojušo imigrantu un viņu pēcteču integrāciju latviskajā kultūrtelpā, un jaunu, etniski, mentāli un kulturāli vēl svešāku imigrantu integrācija ir absolūta utopija. Rezultāts būs sašķelta, neintegrēta sabiedrība un pastāvīgi etniski konflikti.
- Dzīves līmeņa pazemināšanās. Vietējo iedzīvotāju, jo sevišķi tādu sociālo grupu kā pensionāri, invalīdi, bezdarbnieki un daudzbērnu ģimenes, dzīves līmenis jau tā ir zems. Sociālā palīdzība nepietiekama, daudzu pašvaldību dzīvojamais fonds tik neliels, ka dzīvokļu nepietiek maznodrošinātiem pamatiedzīvotājiem. Šādos apstākļos uzņemt imigrantus, maksāt tiem pabalstus, rūpēties par to izmitināšanu, ir klaja netaisnība pret pamatiedzīvotājiem.
Mēs uzskatām, ka par tik būtisku jautājumu kā imigrantu uzņemšana, ir rīkojams valsts mēroga referendums.  Turklāt, imigrantus gatavojas izmitināt dažādās Latvijas pašvaldībās, uzkraujot tām atbildību  par imigrantu sociālo nodrošinājumu, izmitināšanu, bet ar viņu ierašanos saistītos apdraudējumus, spriedzi un drošības riskus - vietējās pašvaldības iedzīvotājiem. Ja  referendumu šajā jautājumā atsakās rīkot valsts, un objektīvu iemeslu dēļ nevar sarīkot pilsoņi, tad savu iedzīvotāju intereses ir pienākums aizstāvēt pašvaldībai.  Mēs, atsaucoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir jāievēro attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses, vēlamies, lai tiktu noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par imigrantu uzņemšanas iespējamību konkrētās pašvaldības (Ogres nov.) ietvaros.  Iedzīvotāju intereses un viedokli objektīvi var noskaidrot tikai veicot pašvaldības iedzīvotāju aptauju, kas īstenojama jautājuma sabiedriskās apspriešanas formātā.
Mēs vēlamies, lai novada dome organizētu publisku šī jautājuma apspriešanu, jo imigrantu izmitināšana ir cieši saistīta arī ar pašvaldības attīstības jautājumiem (likuma „Par pašvaldībām” 61.1 p. 2.punkts).
Likuma „Par pašvaldībām” 61.2 pants nosaka, ka katram ir tiesības mutvārdos un rakstveidā paust savu viedokli publiskās apspriešanas jautājumā.
Mēs prasām pašvaldībai rast iespēju sarīkot publisku sabiedrisko apspriešanu, kā arī  rakstveida apspriešanu, kurā (balsojot „par”, vai „pret”) būtu iespēja piedalīties visiem pašvaldības teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem.
Aptaujas jautājumu mēs iesakām – „Vai jūs esat „par”  vai  „pret” imigrantu izvietošanu   Ogres novada teritorijā?”.
Sabiedriskās apspriešanas un iedzīvotāju aptaujas rezultāti būs papildus arguments vietējai pašvaldībai pamatojot savu viedokli, ja valsts vērsīsies pie tās ar vēlmi izvietot imigrantus Ogres novada teritorijā.
Lūdzam novada domei darīt mums zināmu kādas konkrētas aktivitātes tā veiks šajā sakarā, savukārt no savas puses darām zināmu, ka turpināsim vākt novada iedzīvotāju parakstus pret imigrantu izvietošanu novadā viena kalendārā mēneša ietvaros, kurus papildus iesniegsim, kā pielikumu šim iesniegumam.

Nacionālā savienība TAISNĪGUMS  
                                                             

2015. gada 30. novembrī

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru