svētdiena, 2015. gada 15. novembris

Liepājā tiek vākti paraksti lai rosinātu sabiedrisko apspriešanu pret iespēju pilsētā nometināt imigrantus

Sagatavots iesniegums Liepājas pašvaldībai ar aicinājumu rīkot sabiedrisko apspriešanu, kurā iedzīvotājiem būtu iespēja paust savu viedokli par imigrantu iespējamu izvietošanu Liepājas pilsētas teritorijā.Lai iesniegumam būtu lielāks spēks zem tā līdz šā gada 20.decembrim tiks vākti liepājnieku paraksti.Ikvienu interesentu, kurš vēlas parakstīties, un jo sevišķi palīdzēt parakstu vākšanā, aicinām sazināties pa tālruni: 26420306, e-pastu: taisnigums@gmail.com. Informācija pieejama arī  arī sociālajos tīklos 
https://www.facebook.com/Nacion%C4%81l%C4%81-Savien%C4%ABba-Taisn%C4%ABgums-126665274065379/ un http://www.draugiem.lv/stopimmigration/ 


Liepājas pilsētas domei

Rožu ielā 6, Liepāja, LV-3401

No
Nacionālās Savienības „Taisnīgums”

Iesniegums
Ministru kabinets, bez Saeimas un Latvijas tautas akcepta, pakļaujoties ārējam spiedienam, klaji nedemokrātiskā veidā plāno Latvijas teritorijā izvietot lielu daudzumu imigrantu, kas nelegāli iekļuvuši Eiropas Savienības teritorijā. Imigrantus plānots nometināt dažādu Latvijas pašvaldību teritorijās. Citu valstu pieredze rāda, ka eiropiešiem svešu izcelsmju kultūru un reliģiju pārstāvju masveida ieceļošana rada sekojošas problēmas:
-Noziedzība un drošības riski. Imigrantu skaita pieaugums būtiski palielina noziedzības līmeni, piemēram, Itālijā, kur imigrantu īpatsvars ir tikai 7%, viņu veikto izvarošanas noziegumu īpatsvars ir 40%. Norvēģijā aptuveni 90% no visiem ar izvarošanu saistīto noziegumu veic Āfrikas izcelsmes imigranti. Būtiski pieaug ar vardarbību un narkotikām saistītie noziegumi. Imigranti ierodas no vietām, kur, valdot islāma reliģijas dogmātiem un dzīvojot nežēlīgas sociālās vides apstākļos, priekšstats par cilvēka dzīvības vērtību, īpašuma neaizskaramību un sievietes tiesībām ir izveidojies radikāli atšķirīgs no Latvijā pieņemtā.
-Terorisma draudi. Līdzšinējie dažādu Eiropas valstu drošības dienestu pārstāvji atzinuši, ka uzdodoties par bēgļiem, Eiropā iekļūst ar starptautiskajām teroristu organizācijām, tādām kā „Islāma valsts”, saistītas personas. Eiropā jau ir notikuši asiņaini terora akti, kas prasījuši cilvēku upurus, un kurus īstenojuši radikālā islāma ideju sekotāji, kas piekritējus rekrutē Eiropā ieceļojušo musulmaņu vidū. Drausmīgie terora akti, kādi nesen notika Parīzē, un kuros iesaistītas personas, kas Eiropā iekļuvuši kā „bēgļi”, to visu apliecina.
-Latvijas iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas, latviešu kultūras un tradīciju apdraudējums. Latvija ir Eiropas Savienības valsts, kas pēdējā gadsimta laikā piedzīvojusi visdramatiskākās etniskā sastāva izmaiņas. Uzspiestās imigrācijas rezultātā latvieši savā valstī sastāda tikai 62% no kopējā iedzīvotāju skaita. Jauns imigrantu pieplūdums šajā situācijā tikai pasliktinās latviešu stāvokli. Līdzšinējā Latvijas pieredze rāda, ka mums ir problēmas ar padomju laikā ieceļojušo imigrantu un viņu pēcteču integrāciju latviskajā kultūrtelpā, un jaunu, etniski, mentāli un kulturāli vēl svešāku imigrantu integrācija ir absolūta utopija. Rezultāts būs sašķelta, neintegrēta sabiedrība un pastāvīgi etniski konflikti.
-Vietējo iedzīvotāju, jo sevišķi tādu sociālo grupu kā pensionāri, invalīdi, bezdarbnieki un daudzbērnu ģimenes, dzīves līmenis jau tā ir zems. Sociālā palīdzība nepietiekama, daudzu pašvaldību dzīvojamais fonds tik neliels, ka dzīvokļu nepietiek maznodrošinātiem pamatiedzīvotājiem. Šādos apstākļos uzņemt imigrantus, maksāt tiem pabalstus, rūpēties par to izmitināšanu, ir klaja netaisnība pret pamatiedzīvotājiem.
Mēs uzskatām, ka par tik būtisku jautājumu kā imigrantu uzņemšana, ir rīkojams valsts mēroga referendums. Turklāt, imigrantus gatavojas izmitināt dažādās Latvijas pašvaldībās, uzkraujot atbildību par viņu sociālo nodrošinājumu un izmitināšanu konkrētajām pašvaldībām, bet ar imigrantu ierašanos saistītos apdraudējumus, spriedzi un drošības riskus- vietējās pašvaldības iedzīvotājiem. Ja referendumu šajā jautājumā atsakās rīkot valsts, un objektīvu iemeslu dēļ nevar sarīkot pilsoņi, tad savu iedzīvotāju intereses ir pienākums aizstāvēt pašvaldībai. Mēs, atsaucoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir jāievēro attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses, vēlamies, lai tiktu noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par imigrantu uzņemšanas iespējamību konkrētās pašvaldības (Liepājas) ietvaros. Iedzīvotāju intereses un viedokli objektīvi var noskaidrot tikai veicot pašvaldības iedzīvotāju aptauju, kas īstenojama sabiedriskās apspriešanas formātā .
Mēs vēlamies, lai pilsētas dome organizētu publisku šī jautājuma apspriešanu, jo imigrantu izmitināšana ir cieši saistīta arī ar pašvaldības attīstības jautājumiem (likums „Par pašvaldībām” 61.1, 2 pants).
Likums „Par pašvaldībām” 61.2 pants nosaka, ka katram ir tiesības mutvārdos un rakstveidā paust savu viedokli publiskās apspriešanas jautājumā.
Mēs aicinam pašvaldību rast iespēju sarīkot publisku sabiedrisko apspriešanu, kā arī rakstveida aptauju, kurā (balsojot „par”, vai „pret”) būtu iespēja piedalīties visiem pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem.
Aptaujas jautājums varētu būt – „Vai jūs esat „par”, vai „pret” imigrantu izvietošanu Liepājas pašvaldības teritorijā?”.
Sabiedriskās apspriešanas un iedzīvotāju aptaujas rezultāti būs papildus arguments Liepājas pašvaldībai, pamatojot valdībai un sabiedrībai savu viedokli, kāpēc tā nevēlas izmitināt jaunus migrantus savā teritorijā.

2015.gada novembrī

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru